Σε διαβούλευση από τη ΡΑΕ η πρόταση των Διαχειριστών για την κατανομή δυναμικότητας για το 2023 με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία

Δημοσιεύθηκε: 31/07/2022 09:06 Τελευταία Ενημέρωση: 31/07/2022 09:06 Από: Tachydromos

Ο AΔΜΗΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά τις διατάξεις των υποενοτήτων 7.8 και 7.11 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ), τις διατάξεις του ν. 4425/2016, όπως ισχύει και τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2019/943, υποβάλει στη ΡΑΕ προς έγκριση έως την 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους τους Κανόνες Κατανομής Μακροχρόνιας Δυναμικότητας και τους Κανόνες Κατανομής Δυναμικότητας για την επόμενη ημέρα στα Σύνορα Ζωνών Προσφοράς μεταξύ της Ελλάδας και χωρών εκτός της ΕΕ.

Οι Διαχειριστές-μέτοχοι του Coordinated Auction Office in South East Europe (SEE CAO) και το εν λόγω γραφείο Δημοπρασιών προετοίμασαν για το έτος 2023 την επικαιροποίηση των κανόνων για την κατανομή της μακροχρόνιας δυναμικότητας με στόχο την περαιτέρω εναρμόνιση αυτών με τους Ευρωπαϊκούς Εναρμονισμένους Κανονισμούς Δημοπρασιών (Harmonized Allocation Rules – HAR) στην SEE Region (bidding zone borders of Croatia – Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina – Montenegro, Montenegro – Albania, Albania – Greece, Greece – North Macedonia, Greece – Turkey, Albania – Kosovo, Kosovo – Montenegro, Kosovo – North Macedonia). Το εν λόγω κείμενο συνοδεύεται από το τροποποιημένο παράρτημα για τις περιφερειακές απαιτήσεις (Specific Annex for Bidding Zone Borders), αναφορικά με την κατανομή των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων (ετήσιων και μηνιαίων) που θα δημοπρατηθούν από το SEE CAO το 2023.

Περαιτέρω, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι προθεσμίες και οι διαδικασίες της κατανομής σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα με τις αντίστοιχες ημερήσιες, κρίθηκε σκόπιμη η τροποποίηση και των Κανόνων Κατανομής Δυναμικότητας για την επόμενη ημέρα για τις άμεσες (explicit) ημερήσιες δημοπρασίες που διενεργεί το SEE CAO για τα σύνορα αυτά.

Συναφώς, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 29 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), ως ισχύει, το οποίο προβλέπει:

«… Η ΡΑΕ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση από ευρωπαϊκούς φορείς, όπως ΕΕ, ΟΣΡΑΕ (ACER), ENTSO-e, JAO, SEE CAO, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1228/2003, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης, αλλά ανακοινώνει τη διενέργειά τους στην ιστοσελίδα της, προκειμένου να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν σχόλιά τους οι Συμμετέχοντες.»

Ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί των κοινών προτάσεων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς σχετικά με τους Κανόνες Κατανομής Δυναμικότητας στα Σύνορα Ζωνών Προσφοράς μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών εκτός της ΕΕ (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία) στην ιστοσελίδα του . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στο SEE CAO στο πλαίσιο της ως άνω Δημόσιας Διαβούλευσης έως τις 15 Αυγούστου 2022, και να τις κοινοποιήσουν στη ΡΑΕ ([email protected]).

https://energypress.gr

Κοινοποίηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Live Stream

Coming Soon